Sprawozdanie z indywidualnej terapii logopedycznej

Pobierz

Sprawozdanie z pracy jest jedną z form dokumentowania działań logopedów pracujących w polskim resorcie oświaty.. W tym: 29 dzieci w wieku 4 lat, 35 dzieci w wieku 5 lat , 41 sześciolatków.. W roku szkolnym 2008/2009 na zajęcia logopedyczne uczęszczało ogółem 105 dzieci w wieku 4-6 lat.. 2.Sprawozdanie z realizacji programu autorskiego z zakresu terapii logopedycznej "Logopedyczne zabawy na cztery pory roku" Opracowała: Anna Parda Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej czerwiec 2021 .. Sprawozdanie z pracy logopedy.. Sposób pracy terapeutycznej musi być dostosowany do wieku i możliwości dziecka.Trudności z komunikacją lub całkowity brak komunikacji to jeden z podstawowych objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu.. Liczba uczniów zakwalifikowanych na zajęcia logopedyczne w roku szkolnym 2013/2014- 62 uczniów.. Wstępna diagnoza logopedyczna - badanie przesiewowe.. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 5.Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma (podać dokładne dane) Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH PROWADZONYCH Z ..

Zasady terapii logopedycznej: 1.

ROK SZKOLNY 2019/2020 Zajęcia logopedyczne z .. prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 2 godzin tygodniowo.. 2 Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo zróżnicowany, u wielu dzieci występują oprócz wad wymowy, opóźniony rozwój wymowy .Zadaniem logopedy nie jest jedynie dbałość o poprawne wybrzmiewanie poszczególnych głosek.. TR: raca nad mową -> ompetencje językowe.. Sposób dokumentowania, jego forma i terminy przygotowania dokumentów powinny być ustalone wspólnie z dyrektorem placówki, jednak warto zaproponować dyrektorowi rozwiązania w tym zakresie.Logopeda w dzisiejszych czasach jest bardziej "terapeutą mowy", a nie tylko "nauczycielem mówienia" czyli dobrego i szybkiego wywoływania u dziecka kolejnych głosek, dźwięków, a potem słów itd.. Stanowi to 60% ogółu dzieci zapisanych w powyższym wieku.Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale.. Sprawozdanie z pracy bibliotekarza.. i kontynuować w każdy piątek, do 2 czerwca włącznie.. Wybór metod - stosowanych w terapii logopedycznej - zawsze uwarunkowany jest rodzajem zaburzenia.. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.W skład pakietu wchodzi: · 2 sprawozdania z pracy.. Wynika to z konieczności realizowania zasady kompleksowych oddziaływań..

Zasada wczesnego rozpoczynania terapii.

Zajęcia logopedyczne odbywają się w każdy czwartek na 6 godzinie lekcyjnej w parach.Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (nauczyciele prowadzący) Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych - .. Na bieżąco były one modyfikowane i dostosowywane do możliwości dziecka, efektywności metod oraz czasu poświęcanego przez dziecko na ćwiczenia w domu.przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma, diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie pomocy logopedycznej, prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma, …- zajęcia logopedyczne, - rewalidacja indywidualna, - zajęcia ogólnorozwojowe, - zajęcia podnoszące sprawność manualną, - terapia plastyką, - socjoterapia [7 s. 5].. Należy tutaj rozróżnić brak umiejętności komunikacji oraz brak umiejętności mówienia.. Poniżej kilka wskazówek, na co zwrócić szczególną uwagę?Terapia logopedyczna wymaga sformułowania zasad postępowania, jakimi powinien kierować się logopeda, aby zrealizować zamierzone cele..

Współpraca trójpodmiotowa w terapii logopedycznej to klucz do sukcesu.

- wywiady z niektórymi rodzicami -w razie konieczności skierowanie na konsultacje do specjalistów -ortodonta, laryngolog, foniatra Wrzesień 2008 3.Program terapii logopedycznej układamy zgodnie z potrzebami pacjenta.. Z uwagi na chęć uczestniczenia w zajęciachTerapia logopedyczna obejmuje oddziaływania korekcyjne w zakresie zaburzonych czynności mowy.. Diagnoza logopedyczna - kwalifikowanie dzieci do zajęć logopedycznych, zapoznanie się z orzeczeniami psych- pedagogicznymi, konsultacje z wychowawcą i psychologiem, założenie dokumentacji.. Sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych.. Ćwiczenia logopedyczne.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH ZA I PÓŁROCZE roku szkol.. W ramach projektu Maluchy na start od września 2013 roku w zajęciach bierze udział 40 dzieci, w grupach 4 osobowych.Sprawozdanie z pracy logopedy.. Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej.. Zwykle uczestnikami procesu terapeutycznego są: dziecko, rodzic i logopeda.W warunkach przedszkolnych układu tego dopełnia także nauczyciel.. Nauczyciel może pełnić istotną rolę, wpierając terapię logopedyczną poprzez dodatkowe ćwiczenia z dzieckiem w .Dwutorowość terapii logopedycznej u dzieci z autyzmem oznacza: TR: raca nad komunikacją -> Kompetencje komunikacyjne..

Zbiór przedstawionych poniżej celów wyznacza jednocześnie program terapii.

Sukces terapii logopedycznej zależy od trafnej diagnozy, a następnie od planowania i realizacji terapii logopedycznej.. Sprawozdanie z pracy logopedy.. Podczas badań a także w trakcie terapii logopedycznej zwracam uwagę na artykulację, oddech, głos, zakres słownictwa i jego rozumienie, motywację do mówienia oraz poziom umiejętności opowiadania.W terapii logopedycznej rzadko stosuje się tylko jeden rodzaj metod.. Musi on zawierać pełen zestaw ćwiczeń przygotowujących, a następnie korygujących wadę wymowy.. Z powyższego wynika, iż form pracy rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo jest wiele i mają one charakter wieloaspektowy.. · Plan pracy logopedy (rozpisany prawie na trzy strony: zawiera cele ogólne, szczegółowe, metody pracy oraz harmonogram) · Plany terapii (2 wzory: jeden gotowy do wklejenia do dziennika logopedycznego drugi do .Rola nauczyciela w procesie terapii logopedycznej.. - jedno na zakończenie semestru i jedno na koniec roku szkolnego.. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.SPRAWOZDANIE Z KOŁA LOGOPEDYCZNEGO W I semestrze roku szkolnego 2017/18 objęto terapią logopedyczną dwóch chłopców z klasy I Szkoły Podstawowej, u których występują takie wady wymowy jak seplenienie i rotacyzm.. Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu.Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma.. Cele szczegółowe: 3.. Dzieci z autyzmem najczęściej mają problem z obiema sferami, dzieci z zespołem Aspergera nierzadko potrafią mówić, chociaż ich mowa ma niewiele wspólnego z komunikacją.Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej "Zręczna rączka- lepsza mowa" Realizację innowacji logopedycznej w Szkole Podstawowej nr 9, miałam rozpocząć 15 lutego 2019r.. Specjaliści w tej dziedzinie stwarzają dziecku warunki do uzmysłowienia sobie, jak ważna jest mowa w życiu człowieka.Podsumowanie terapii logopedycznej 2015/2016.. Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dziecka w naszym przedszkolu prowadzę zajęcia profilaktyki i terapii logopedycznej.. Należy jak najszybciej rozpocząć terapię logopedyczną, gdyż wczesna interwencja skraca jej czas i zwiększa efektywność.. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego.. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieciPODEJMOWANE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE INDYWIDUALNEJ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ 1.. Frekwencja: 5.Uczniowie zostali zakwalifikowani na zajęcia logopedyczne na podstawie przeprowadzonego kwestionariusza logopedycznego B.Zioło, G.Milewicz , a także Karty Badania .Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma.. Badanie mowy - badanie artykulacji, umiejętności nawiązywania kontaktów przez dziecko, zasobu słownika, umiejętności formułowania gramatycznej wypowiedzi, umiejętności formułowaniaSprawozdanie z działalności logopedyza rok szkolny 2008/2009.. Obok zaburzeń mowy, współwystępująPrace organizacyjne: przygotowanie gabinetu do podjęcia terapii logopedycznej, zebranie pomocy dydaktycznych.. Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli świetlicy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt