Karta charakterystyki etanol 96

Pobierz

Woda słodka 0,96 mg/l Osady słodkowodne 3,6 mg/kg Woda morska 0,79 mg/lETANOL Cel ochrony środowiska Wartość PNEC Woda słodka 0,96 mg/l Osady słodkowodne 3,6 mg/kg Woda morska 0,79 mg/l Osady morskie 2,9 mg/kg Mikroorganizmy podczas oczyszczania ścieków 580 mg/l Gleba (rolna) 0,63 mg/kg Karta charakterystyki dla Tork Floral Air Freshener Spray Tork odświeżacz powietrza w aerozolu kwiatowy.. 2018 poz. 1286) Dopuszczalna średnia wartość narażenia w czasie (TWA) 1900 mg/m³ .. Kontrola narażenia Zdjąć zanieczyszczoną odzież.. Ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa +48 22 Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Etanol 96%, Ph.Eur., ekstra czystyKarta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z rozporządzeniem zmieniającym (UE) 2015/830 2/5/2018 PL (polski) 5/8 Toksyczność reprodukcyjna : Niesklasyfikowany STOT- pojedyncza ekspozycja : Niesklasyfikowany Etanol/skażony, zawartość alkoholu (objętościowo) około 96% (64-17-5)Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Nazwa handlowa : NORDSON CLEANER C NF PN (12 PACK) PN (4 PACK) Opracowano : 21.11.2018 Wersja (Aktualizacja) : 5.0.0 (4.0.0) Wydrukowano : 21-12-2018 Strona : 7 / 10 ( PL / NL ) Dawka skutkująca : 1000 mg/l Okres trwania narażenia : 96 hKarta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Nazwa handlowa : Opracowano : Wersja (Aktualizacja) : 5.0.0 (4.1.0) Wydrukowano : NORDSON CLEANER C ODORLESS PN (12 PACK) en PN (4 PACK) 21.11.2018 01.07.2020 Strona : 2 / 10 ( PL / NL ) Żadne SEKCJA 3: Skład/ informacja o składnikach 3.2 Mieszaniny OpisKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 2015/830 Data sporządzenia: 20.03.2020 TEDEX PŁYN DO DEZYNFEKCJI TD 70 Wersja: 1.0 Strona 5 z 8 d) pH: nie oznaczony e) Temperatura topnienia/krzepnięcia: -117˚C (etanol) f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie niższa niż 85,5˚C(etanol) g ..

Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu.Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 453/2010 ... 01 - 28 >= 25,0 <= 96,0 % glikol etylenowy Acute Tox.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanieę 7.1 Ś ż ś ą ęrodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania Zapewni skuteczn wymian powietrza (wentylacja).Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Etanol ≥96 %, denaturowany numer artykułu: T171 Wersja: 6.0 pl Zastępuje wersję z: 16.06.2020 Wersja: (5) data sporządzenia: 31.07.2015 Aktualizacja: 09.09.2021 Polska (pl) Strona 1 / 24.. Zdjęcia produktu - Spirytus Medyczny 70% zip 2.33 MB.. Woda słodka 0,96 mg/l Osady słodkowodne 3,6 mg/kg Woda morska 0,79 mg/lKARTA CHARAKTERYSTYKI Niniejsza karta charakterystyki spełnia wymogi: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i .. (2-Butoksyetoksy)etanol 67.5 mg/m³ 101.2 mg/m³ .. 96 h LC50: 1300 mg/L Lepomis macrochirus 96 h static EC50: 2850 mg/L Daphnia magna 24 hKARTA CHARAKTERYSTYKI Zastosowanie w powłokach - Użytkowanie przemysłowe Zastosowanie w powłokach - Stosowanie specjalistyczne 11420;678 1,2 678 ^(ValidationDate) 1 Jotun Polska Sp..

Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów PBT/vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia REACH 2.3.Karta charakterystyki produktu - Spirytus Medyczny 96% pdf 551.99 KB.

IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) Wzór chemiczny : C2H5OH Numer CAS : 64-17-5 Oznakowanie WE : 200-578-6KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 8.5 Aktualizacja 26.07.2021 .. etanol Nr CAS Nr WE Numer indeksowy 111-77-3 203-906-6 603-107-00-6 .. 96 h Toksyczność dla dafnii i innych bezkręgowców wodnych EC50 - Daphnia magna (rozwielitka) - 1.192 mg/l - 48 h Toksyczność dla alg EC50 - Selenastrum capricornutum .Karta charakterystyki W zgodzie z 1907/2006 ZAŁĄCZNIK II i 1272/2008 .. ETANOL Rzeczpospolita Polska .. Parametry dotyczące kontroli Parametry kontrolne Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m³ wł./cm3 Kategoria 64-17-5 Etanol 1900 NDS (8 h) - NDSCh (15 min) 8.2.. #2022 Bester Weg schnell Gewicht zu verlieren,überraschen Sie alle!0,96 mg/dm 3 30,79 mg/dm 2,75 mg/dm 580 mg/dm3 3,6 mg/kgdw 2,9 mg/kgdw 0,63 mg/kgdw 0,72 g/kg Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 roku, w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeńETANOL 96% 1 / 10 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Etanol 96% Synonimy: Etanol, Alkohol etylowy Nazwa handlowa: Etanol 96% Nr CAS: 64-17-5 Nr WE: 200-578-6Karta charakterystyki substancji chemicznej - etanol_96 SEKCJA 7..

12.3.Karta charakterystyki W zgodzie z 1907/2006 ZAŁĄCZNIK II 2015/830 i 1272/2008 ... ETANOL Rzeczpospolita Polska Dopuszczalna średnia wartość narażenia w czasie (TWA) 1900 ppm PROPAN-2-OL ...

+48+58 781 96 92 64-17-5 and related products for scientific research at MerckKarta charakterystyki (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 w jego aktualnej wersji) Promanum pure Data aktualizacji: 20.07.2020 Numer materiału: 00056-0268 Strona 5 z 12 Wartości PNEC Nr CAS Nazwa chemiczna Dziedzina środowiska Wartość 64-17-5 etanol Woda słodka 0,96 mg/l Woda morska 0,79 mg/l Osad wody słodkiej 3,6 mg/kgKarta charakterystyki BLITZ ORANGE Data aktualizacji: 01.02.2021 G482 Strona 4 z 9 8.1.. Kontakt w sprawie produktu.. Ph Eur Numer produktu : 1.59010KARTA CHARAKTERYSTYKI ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) Data sporządzenia: 2002-09-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 5 SEKCJA 1.. +48+58 555 15 15 (bez zmian) FAX.. Jeżeli stosuje się etanol, terapeutyczne efektywne stężenie we krwi w zakresieKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Aktualizacja 21.09.2018 Wersja 1.2 .. Etanol (64-17-5) PNEC Woda słodka 0,96 mg/l PNEC Woda morska 0,79 mg/l PNEC Osad wody słodkiej 3,6 mg/kg PNEC Gleba 0,63 mg/kg PNEC Okresowe uwalnianie do wody 2,75 mg/lKarta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z rozporządzeniem zmieniając ym (UE) 2015/830 Data wydania: 08/06/2018 Wersja: 3.0 1/8/2018 PL (polski) 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja firmy/przedsiębiorstwa 1.1.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) 12..

Strona 4 z (9 ...Karta charakterystyki Data aktualizacji: 04.08.2017 POLYBUZ TRENDY T201 Strona 2 z 10 P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt