Promieniowanie jądrowe w medycynie prezentacja

Pobierz

Treść została zweryfikowana i sprawdzona.Promieniowanie gamma w 1900 r. odkrył Paul Villard, który współpracował z Marią Skłodowską‑Curie i Piotrem Curie.. Promieniowanie alfa.. Są wykorzystywane m. in.. Ponieważ cała moc promieniowania zawarta jest w wąskiej wiązce laserowej, można po skupieniu uzyskać bardzo dużą gęstość mocy promieniowania w ognisku soczewki rzędu 108 - 1012 W/cm2.. W zalaczniku dołaczona praca.. Promieniowanie X Promieniowanie elektromagnetyczne.. Są wykorzystywane m. in.. Inne zastosowania W wyniku reakcji jądrowych otrzymuje się izotopy, mające liczne zastosowania: głównie w technice, medycynie, biologii, fizyce.. Rodzaj wysyłanego promieniowania oraz jego energia zależy od rodzaju przemiany jądrowej.. Do promieniowania jądrowego zalicza się .Promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie rtg, promieniowanie X, promienie X, promieniowanie Roentgena) - rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, które jest generowane podczas wyhamowywania elektronów.. Podsumowując, należy stwierdzić, że nie sposób szczegółowo wymienić wszystkich zastosowań promieniowania jonizującego.PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ.. Izotop 99Tc jest wprowadzany do organizmu człowieka w postaci związku chemicznego.Negatywne: Możemy też zetknąć się z promieniowaniem sztucznym, najczęściej podczas różnego rodzaju medycznych zabiegów diagnostycznych, np. prześwietlenia płuc, lub zabiegów leczniczych, głównie w terapii przeciwnowotworowej..

Naturalne źródła promieniowania jądrowego 3.

Długość fali mieści się w zakresie od ok. 10 pm do 10 nm.W widmie fal elektromagnetycznych promieniowanie rentgenowskie znajduje się za nadfioletem, pokrywając się z zakresem .Promieniowanie jonizujące - wszystkie rodzaje promieniowania, które wywołują jonizację ośrodka materialnego, tj. oderwanie przynajmniej jednego elektronu od atomu lub cząsteczki albo wybicie go ze struktury krystalicznej.Za promieniowanie elektromagnetyczne jonizujące uznaje się promieniowanie, którego fotony mają energię większą od energii fotonów światła widzialnego.. Wymagane moce dawek to kilkadziesiąt kGy i więcej.. Urządzenia radiacyjne jako źródła promieniowania wykorzystują izotopy (głównie 60Co, rzadziej 137Cs, 90Sr+90Y czy wypalone paliwo jądrowe) lub akceleratory.. Wprawdzie promieniowanie może być szkodliwe i niebezpieczne, gdyż może powodować uszkodzenie komórek, ale nawet niszczące działanie promieniowania na żywy organizm umiemy wykorzystać dla ratowania zdrowia i życia ludzi, napromieniając w sposób zaplanowany i kontrolowany osoby, u których stwierdzono .Fizyka j ądrowa w medycynie Promieniowanie jonizuj ące w środowisku człowieka: 1.. Są prowadzone badania mające na celu wykazać wpływ lekarstw na organizm ludzki.. Cywilizacyjne źródła promieniowania jonizującego Radiomedycyna: 4..

Wilhelm Roentgen w 1895 roku odkrył dziwne promieniowanie.

do zwalczania nowotworów, wykrywania .Szybko okazało się, iż niektóre z radioizotopów można wykorzystać w medycynie do niszczenia komórek nowotworowych.. Wpływ promieniowania jonizującego na żywą tkankę stwierdzili już podczas swoich badań Maria Skłodowska-Curie oraz Pierre Currie (który prowadził doświadczenia w tym zakresie m.in. na sobie), nazywani pionierami medycyny nuklearnej.1 Fizyka jądrowa w medycynie Promieniowanie jonizujące w środowisku człowieka: 1.. Przede wszystkim znalazł dla nich zastosowanie w medycynie - do obrazowania tkanek i narządów oraz niszczenia komórek nowotworowych - a także w badaniach naukowych i przemyśle.Jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów wykorzystania promieniowania jądrowego jest leczenie schorzeń nowotworowych.. do zwalczania nowotworów, wykrywania .W archeologii - stosuje się tu tzw. metodę węgla C-14..

Jak wykorzystujemy energię promieniowania jądrowego?

Na początku wykorzystywany w tym celu był rad, odkryty przez Piotra i Marię Curie w Paryżu w roku 1898.. Promienie Roentgena emitowane przez wzbudzone atomy przenikają przez tkanki miękkie łatwiej niż przez materiały o dużej gęstości (np. metalowe przedmioty, kości) i tworzą ich obraz na kliszy.Promieniowanie gamma - wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego.W wielu publikacjach rozróżnienie promieniowania gamma oraz promieniowania X (rentgenowskiego) opiera się na ich źródłach, a nie na długości fali.Promieniowanie gamma wytwarzane jest w wyniku przemian jądrowych albo zderzeń jąder lub cząstek subatomowych, a promieniowanie rentgenowskie - w .Mineralogiczne metody datowania jądrowego stosuje się do obiektów o wieku od kilkudziesięciu milionów do kilku miliardów lat.. W wyniku promieniowania gamma kwanty, które przenikają badany ośrodek zmniejszają swoja energie w wyniku takich zjawisk jak: Comptona, fotoelektryczne, tworzenia par, a także .Mineralogiczne metody datowania jądrowego stosuje się do obiektów o wieku od kilkudziesięciu milionów do kilku miliardów lat..

Można oczekiwać, żePromieniotwórczość ( prezentacja ) poleca 84 % 873 głosów.

Na drodze doświadczalnej dowiedziono później, że trzeci rodzaj promieniowania jądrowego, który nie występuje samodzielnie, lecz towarzyszy promieniowaniu alfa i beta, wykazuje największą przenikliwość.Promieniowanie jądrowe α, β i γ oraz promieniowanie Roentgena, noszą nazwę promieniowania jonizującego, gdyż poprzez oddanie swojej energii wytwarzają jony.. W Polsce rad stosowano do niszczenia nowotworów od roku 1932.W Polsce odpady promieniotwórcze powstają w wyniku stosowania izotopów w medycynie, przemyśle i badaniach naukowych oraz podczas ich wytwarzania.. Załączniki: promieniotworczosc.ppt.. Promieniowanie beta.. Pozytonowa .V.. Tak duże dawkiPromieniowanie, które nas otacza Festiwal Nauki, Warszawa, wrzesień2009 Ludwik Dobrzyński WydziałFizyki Uniwersytetu w Białymstoku Instytut Problemów Jądrowych im.Wykorzystanie technik jądrowych w medycynie.. Filmy.. Dla organizmów żywych te jony mogą być szkodliwe, gdyż prowadzi to do zakłócenia przemian biochemicznych warunkujących prawidłowe funkcjonowanie organizmu i do zmian strukturalnych komórek.Możliwe jest skupienie wiązki do średnicy od kilku do kilkuset mikrometrów.. ZASTOSOWANIA PROMIENIOWANIA W PRZEMYŚLE, MEDYCYNIE, ARCHEOLOGII I SZTUCE 5.1 Energia jądrowa dla produkcji wodoru Wodór odgrywa rosnącą rolę w chemii, rolnictwie (produkcji nawozów azotowych), czy w przemyśle naftowym i stanowi potencjalne źródło energii, tj. paliwo.. Długość fal promieni X (elektromagnetyczne promieniowanie emitowane przez atomy) wynosi pomiędzy 0,1 nm a 100 nm .Promieniowanie jest wykorzystywane w medycynie także w radioterapii.. Każdą postać promieniowania charakteryzuje długość fali λ lub równoważna jej energia E = hc/2πλ (gdzie hc jest stałą przyrody: h = stała Plancka = 6,626×10-27 erg .s, c = prędkość światła w próżni = 2,9979×10 10 cm/s).. Człowiek wykorzystuje izotopy promieniotwórcze w różny sposób.. Cywilizacyjne źródła promieniowania jonizuj ącego Radiomedycyna: 4.. W mineralogii najczęściej wykorzystuje się metodę potasowo-argonową, uranowo-ołowiową i ołowiową.. Inne zastosowania W wyniku reakcji jądrowych otrzymuje się izotopy, mające liczne zastosowania: głównie w technice, medycynie, biologii, fizyce.. Oddziaływanie promieniowania jonizującego na organizmy żywe 2.. Naturalne źródła promieniowania j ądrowego 3.. Przyda sie na informatykę i na chemię.. Treść.. Szczególne zastosowanie ma w przypadku raka skóry (czerniaka).. Broń jądrowa - dawniej zwana bronią atomową, broń A, jest to jeden z rodzajów broni masowej .Zastosowania promieniowania jonizującego, energii jądrowej o charakterze czysto naukowo-badawczym mają obecnie miejsce głównie w naukach fizycznych, chemicznych i biologicznych.. Radioterapia nowotworów 6.. *Z wykorzystaniem energii jądrowej, zarówno w sensie użycia materiałów rozszczepialnych (uran), jak .. Ludzie zaczęli obawiaćsięwszelkiego promieniowania nie uświadamiając sobie, że promieniowanie istnieje od zawsze, a jego emisja przez elektrownie .Promieniowanie gamma nie jest promieniowaniem cząstkowym jak w przypadku promieniowania alfa lub beta, jednakże zasięg tego promieniowania jest znacznie większy.. Mineralogiczne metody datowania jądrowego stosuje się do obiektów o wieku od kilkudziesięciu milionów do kilku miliardów lat [6,11,12].Promieniowanie jądrowe - emisja cząstek lub promieniowania elektromagnetycznego (promieniowanie gamma) przez jądra atomów.Promieniowanie zachodzi podczas przemiany promieniotwórczej lub w wyniku przejścia wzbudzonego jądra do stanu o niższej energii.. Radioterapia nowotworów 6.Zapraszamy na prezentacje której tematem jest Energia Jądrowa.. Niewidzialne promienie, które przenikają gęstą materię..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt