Opinia o uczniu upośledzenie w stopniu lekkim

Pobierz

Witam!. Jest uczniem pogodnym i koleżeńskim.. IQ wynosi wtedy 55-69 w skali Wechslera.. Uwaga często bywa rozproszona i przyciągana przez bodziec intensywniejszy lub niezwykły, co jest spowodowane trudnościami w dłuższym koncentrowaniu się na określonym przedmiocie lub czynności.Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym otrzymują wyłącznie oceny opisowe na wszystkich etapach kształcenia, zarówno z zachowania jak i zajęć edukacyjnych.. Zdarza się, że jest uparta i niegrzecznie odpowiada innym, ale potrafi przeprosić za swoje zachowanie.Osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym: mają problem z myśleniem abstrakcyjnym, czyli operowaniem pojęciami, które odnoszą się do bardziej skomplikowanych zjawisk i przedmiotów, mają słabszą pamięć, zauważają mniej szczegółów i nie są tak spostrzegawcze, z większą trudnością uogólniają zjawiska i wyciągają wnioski,Ze względu na problemy z poruszaniem, potrzebuje stałego nadzoru w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa.. Rozwój intelektualny na poziomie normy wiekowej powyżej .. nie lubi zmian w klasie, dużo czasu zajmują dziecku prace domowe, jest wrażliwy na hałas i zapach.. Lubi zabawy z kolegami i chętnie bierze udział w organizowanych przedstawieniach.. Bardzo trudno jest skoncentrować ich uwagę zwłaszcza, gdy podejmują rozwiązanie zadań sprawiających trudności.U dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim często stwierdza się niestałość emocjonalną, impulsywność, niedomagania w zakresie mechanizmów kontroli emocjonalnej..

Dział: Opinia o uczniu.

Występują duże trudności z koncentracją uwagi, dziewczynka zdecydowanie lepiej skupia uwagę na czynnościach, które lubi.Edukator » Opinia o uczniu.. Od kilku lat pracuję jako oligofrenopedagog, prowadzę zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne, ponadto normalnie uczę - również języka polskiego.. Bywa nadpobudliwa psychoruchowo.. Załącznik do IPET ucznia z Zespołem Aspergera w Szkole Średniej z Oddziałami Integracyjnymi.W tej grupie edukacyjnej znajdują się dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, ale także dzieci, których upośledzenie umysłowe występuje jako jeden z symptomów ich niepełnosprawności ruchowej (mózgowego porażenia dziecięcego) lub autyzmu.. Warszawa.. Oczekuje od nauczyciela wspomagającego stałej obecności i wsparcia w sytuacjach trudnych.. Według mnie jest to z założenia niedorzeczne gdyż uczniowie tacy mają zaburzone myślenie abstrakcyjne a nauka języka wymaga myślenia abstrakcyjnego.. Dlatego pisz konkretnie, np.: uczeń wyraża się wulgarnie, uczeń nie reaguje na upomnienia nauczyciela, uczeń nie notuje na lekcjach uczeń dużo pracuje w domu uczeń unika towarzystwa kolegów uczeń rozmawia na lekcjach uczeń szturcha kolegów na przerwach .Uczennica zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie realizuje program dostosowany do jej psychofizycznych możliwości ze względu na niepełnosprawność sprzężoną tj. upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i złożona wada wzroku.Opinia o uczniu z autyzmem w normie intelektualnej - wydana na wniosek rodzica..

Wielospecjalistycza ocena ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym.

Stosowanie licznych pomocy wizualnychw stopniu lekkim: Myślenie •Dominuje myślenie konkretno - obrazowe i sytuacyjne.. jednak jeśli mowa o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, to można zminimalizować jego nasilenie poprzez m.in. poświęcanie dziecku uwagi.. Opinia wychowawcy o sytuacji szkolnej ucznia .. Kornelia Subocz.. Iwona Zima.. ARKUSZ INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO Imię i nazwisko ucznia XY Klasa I wiek 14 lat Wychowawca XX, pedagog wspierający YY Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny na rok szkolny 2011/2012 Nr aa/2010/2011 Rodzaj niepełnosprawności: upośledzenie w stopniu lekkim Cele edukacyjne Cele .. Marta Guzińska.. Opinia o uczniu - klasa 7 .Ocena opisowa - Dawid - upośledzenie lekkie Zachowanie - Dawid w ciągu całego roku szkolnego zrobił duże postępy w funkcjonowaniu społecznym jak i w samym zachowaniu podczas zajęć.. Niestety jego nadwrażliwość psychosomatyczna nie pozwalała na użycie aparatu słuchowego.Uwaga w lekkim upośledzeniu umysłowym jest głównie mimowolna, choć wraz z wiekiem i nauczaniem wzrasta trwałość uwagi dowolnej.. •Upośledzenie abstrahowania, uogólniania,porównywania oraz rozumowania1.. Dla mnie zachodzi tutaj duża sprzeczność.. Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim i niepełnosprawnością ruchową Justyna jest sympatyczną dziewczynką..

Człuchów.Pierwszy stopień to upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Prószków.. Prosze o Wasze komentarze szczególnie pedagogów.Re: ocana śródroczna ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim-.. Dziecko niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją oraz niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim.. (kojarzenie wyobrażeń z realnie istniejącym przedmiotem, obrazem,sytuacją).. W czasie lekcji pracuje w bardzo wolnym tempie, ze zmiennym zaangażowaniem.. Wymaga stałej mobilizacji i zachęty do pracy.. Rozpoznaje otoczenie szkoły i pracujących z nią nauczycieli.Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim charakteryzują się obniżoną sprawnością intelektualną, zaburzeniami sfery poznawczej i emocjonalnej.. Jest bardzo związana z kolegami, choć rzadko inicjuje z nimi kontakty.. Z uczniami, którzy mają orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim .Jan 27, 2021Dzieci upośledzone w stopniu znacznym cechuje opóźniona dojrzałość społeczna, zwykle o ok. 2-3 lata w stosunku do rówieśników zdrowych.. Występują u nich trudności w koncentracji uwagi, myślenie konkretno - obrazowe, słaba pamięć i słabo rozwinięta wyobraźnia.warunki zewnętrzne (w tym stanowisko pracy) 1. odpowiednie m-ce w sali w zależności od metody pracy n-la, 2. źródło światła oświetlające twarz n-la, 3. zminimalizowanie dystraktorów, organizacja pracy na zajęciach Dostosowanie form przekazu do możliwości percepcyjnych ucznia..

U Adasia czynnikiem wzmagającym upośledzenie umysłowe stał się dodatkowo niedosłuch.

Wykształca się w nich poczucie bycia niepotrzebnym, z czasem rozwija się wysoka potrzeba wsparcia socjalnego.Dłuższy wysiłek umysłowy i fizyczny powoduje u dziewczynki męczliwość i spadek aktywności.. Stosunek ucznia do samego siebie (wierzy w swoje możliwości, chętnie podejmuje nowe zadania, potrafi przyznać się do błędu, potrafi poprosić o pomoc w sytuacji trudnej, nie wierzy w swoje możliwości, boi się podejmować nowe zadania, bezkrytyczny wobec siebie, brak poczucia winy, nie przyznaje się do błędu, kłamie -rzadko .Nowy Wiśnicz.. Przesłano: 2017-06-14.. Dębica.. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia kl.Najbardziej rzetelna opinia to taka, która mocno trzyma się faktów.. Opinia o uczniu - klasa 8, autyzm, niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, niedowidzenie, niedosłyszenie.. WOPFU - ocena okresowa.. Podczas lekcji pracuje z różnym zaangażowaniem.. Bardzo ważne jest też stronienie kobiet w ciąży od alkoholu, papierosów czy innych .Oceny opisowe upośledzenie umiarkowane z autyzmem, upośledzenie umiarkowane i mutyzm wybiórczy Załącznik nr 1 Ocena opisowa: Michalina, kl. IVb- uczennica upośledzona w stopniu umiarkowanym z autyzmemZachowanie: Uczennica miła i spokojna.. Białystok.. Wymaga stałego wsparcia nauczyciela i zachęty do pracy.U uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim stwierdza się obniżoną zdolność koncentracjiuwagi.. Nie mówi.. następna publikacja » Małgorzata Majda.. Może się myle.. Hanna Szmurło.. Ich uwaga jest krótkotrwała, mało podzielna i łatwo ulega zakłóceniu (nadmiernie odwracalna).. Lubi być chwalona, pochwały motywują ją do dalszej pracy.. •Szablonowość,bezwład myślenia, małą ruchliwość procesów intelektualnych.. Opis i analiza przypadku ucznia niedostosowanego społecznie posiadającego zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową, deficyty w rozwoju poznawczym, trudności w koncentracji uwagi oraz kształtowanie się cech dyssocjalnych osobowości.. stopnia trudności, pomoc w odczytywaniu treści, kontrolowanie stopnia ich rozumienia,Diagnoza indywidualnego przypadku.. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt