Przykładowa instrukcja kancelaryjna dla samorządowych oświatowych jednostek organizacyjnych

Pobierz

Określone w Instrukcji tryb i zasady wykonywania czynności kancelaryjnych zapewniają jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentów w Szkole.. Kalendarz roku szkolnego 2021/2022; Kalendarium Dyrektora; Nadzór pedagogiczny.. Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiocie oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej: 1) niezależnie od techniki jej wytwarzania, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych oraz06_Instrukcja kancelaryjna obowiązująca w jednostce oświatowej (przykład).rtf 133,1k 07_Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie archiwum.rtfOpracowywać ją mogą naczelne i centralne organy dla wszystkich jednostek organizacyjnych określonego działu administracji publicznej lub tylko same zainteresowane w ich wdrożeniu jednostki organizacyjne.. Każdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!. Placówki oświatowe w dobie koronawirusa; Przyjmowanie uczniów i pracowników z Ukrainy; Plany pracy.. Zgodnie z art. 6 § 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.Nr 168, poz. 1324)..

Instrukcja organizacyjna dla samorządowych oświatowych jednostek organizacyjnych z roku 1998 T5.INSTRUKCJA KANCELARYJNA .

Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września (w roku szkolnym 2009/10 termin ten ulega wydłużeniu zgodnie z brzmieniem rozporządzenia) roku szkolnego, którego dotyczy plan.. Ochrona zasobów, w tym stosowanie Instrukcji w sprawie określenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz zasad ochrony i warunków przetwarzania danych 3.. Określone w Instrukcji - tryb i zasady wykonywania czynności kancelaryjnych zapewniają jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź .Informacje o A-1 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA JEDNOSTEK ORGANIZA - w archiwum Allegro.. Szukaj.Placówki oświatowe.. Użyte w Instrukcji następujące określenia oznaczają: 1) akta sprawy2.. 3 instrukcji kancelaryjnej), w którym kierownik wskaże, czy podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dla danego podmiotu jest system tradycyjny ("papierowy") czy komputerowy system EZD (por. § 2 pkt 13 rozporządzenia); w takim zarządzeniu można ewentualnie wskazać wyjątki od systemu podstawowego poprzez określenie klas z wykazu akt wyłączonych na rzecz drugiego .poszczególnych jednostek organizacyjnych w powiecie A 0633 Planowanie w komórkach organizacyjnych starostwa BE5 064 Sprawozdawczość 0640 Sprawozdawczość na poziomie całego powiatu A jeżeli sprawozdania cząstkowe w danym roku są zgodne co do zakresu i rodzaju danych ze sprawozdaniami o większym zakresie czasowym, to§ 1..

Instrukcja kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych z roku 1998 T4.

Plany pracy na rok szkolny 2021/2022; Kalendarz.. w Radzyminie.. Bezpośredni nadzór jednostki nadrzędnej (sprawowany w zakresie finansowym i pedagogicznym .Wszystkie instytucje państwowe, samorządowe i ich jednostki czyli te podmioty, w których wytwarzana jest dokumentacja archiwalna, zostały zobowiązane do opracowania i stosowania instrukcji.. Instrukcja kancelaryjna jest określona rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. - dla organów gminy i związków międzygminnych, organów powiatu, organów samorządu województwa i organów zespolonej administracji rządowej w województwie, a także .Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w jednostce oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją (jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej) niezależnie od techniki jej wytworzenia, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych, począwszy od wpływu lub powstania dokumentacji wewnątrz jednostki do momentu jej uznania za część dokumentacji w archiwum zakładowym lub składnicy akt.Dokumentację składaną przez osoby zatrudnione w [należy wpisać skrót nazwy jednostki zdefiniowany na potrzeby instrukcji w § 1 ust..

Instrukcja kancelaryjna dla organów jednostek samorządu terytorialnego lub rządowej administracji z roku 1998 T3.

w Zespole Szkół Terenów Zieleni .. Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiocie oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej:Instrukcja kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych z roku 1998 T.3 Instrukcja organizacyjna dla samorządowych oświatowych jednostek organizacyjnych z roku 1998 T.4 Instrukcja kancelaryjna dla organów jednostek samorządu terytorialnego lub rządowej administracji zespolonej w województwie oraz obsługujących je .Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w jednostce oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją (jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej) niezależnie od techniki jej wytworzenia, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych, począwszy od wpływu lub powstania dokumentacji wewnątrz jednostki do momentu jej uznania za część dokumentacji w archiwum zakładowym lub składnicy akt.Przykładowa Instrukcja Kancelaryjna dla samorządowych oświatowych jednostek organizacyjnych Załączniki do instrukcji kancelaryjnej Instrukcja archiwalna dla składnicy akt Przykładowe załączniki do instrukcji archiwalnej w składnicy akt Zasady przechowywania i postępowania z dokumentacją niearchiwalną w składnicy akt (instrukcja archiwizacyjna) Załączniki do instrukcji archiwizacyjnej16 Obsługa kancelaryjna, archiwalna i biblioteczna 17 Kontrola, audyt, szacowanie ryzyka dla realizacji zadań 2 SPRAWY KADROWE I ADMINISTRACYJNE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ I JEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 20 Regulacje oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw kadrowych i administracyjnychT2..

Plany nadzoru pedagogicznego 2021/2022; Wzory dokumentów kontrolnych 2021/2022Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej "Instrukcją", określa zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Centrum Kultury.

Stosowanie procedur i instrukcji dotyczących rachunkowości i finansów 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt