Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia z niedosłuchem

Pobierz

Mocne strony Słabe strony.. Bielsko-Biała.. Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania opracowano dla ucznia z afazją.Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.. 1, oraz, w miarę potrzeb .. Arkusz Okresowej Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.. xxxxxxx jest chłopcem energicznym i pogodnym, bardzo dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej.. PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Ja wykorzystuję ten arkusz w celu obserwacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.Zachęcamy do zapoznania się z propozycją arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz indywidualnego programu-edukacyjno-terapeutyc znego (IPET), opracowanych zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.. Cała część III w szczególny sposób poświęcona jest analizie zadań dyrektora.Arkusz wielospecjalistycznej-oceny-funkcjonowania-ucznia (1) 1. rzuca łapie, kopie, piłkę.. Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) Mocne strony dziecka:Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także -za zgodą rodziców ucznia - z innymi podmiotami.. Przykładowy arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia klasy I szkoły podstawowej z dystrofią mięśniową Duchenn'a (DMD) i dyzartrią mowyrozwiązania i narzędzia (np. arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, IPET-y) mogą być modyfikowane, a wręcz potrzeba, by były doskonalone..

Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.

Sylwia Dymek.. 9 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu w zakresie, o którym mowa w ust.. Z niektórych narzędzi oceniających funkcjonowanie ucznia niepełnosprawnego, nauczyciel może korzystad wyłącznie we współpracy z psychologiem.Wzory dokumentów (14) Wzory.. Informacja o spotkaniu zespołu.. Rozwijanie wokalizacji u dzieci ze spektrum autyzmu.. Informacje zebrane od rodzica/opiekuna.. Załącznik do IPET.. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 3 z 9 trudności itp.) ekspresji twarzy, nie posiada zdolności wczuwania się w stan emocjonalny rozmówcy, szkole, nauka wyrażania emocji, docenianie najdrobniejszych postępów, chwalenie na forum klasy Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi,ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko: XXX ..

Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych.

Pobierz przykładowy arkusz WOPFU dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej.. Podstawowy układ, w którym jest udzielana pomoc dziecku w szkole, to relacja uczeń- .wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia, informacje z poprzedniego roz-poznania na poziomie przedszkola, szkoły lub placówki, informacje od rodziców, ewentualne informacje z wywiadów środowiskowych etc.. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego znajdują się: diagnoza, zalecenia i uzasadnienie4.. Trening logopedyczny dla ucznia ze spektrum autyzmu - 9 zł, zawiera tematy: Hierarchia trudności czynności, które pomagają dzieciom z ASD uczyć się mówienia.. 12.Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (2) Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.Ipet dla dziecka niepełnosprawnego ruchowo oraz arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia kl. I ( I etap edukacyjny).. Zespół co najmniej dwa razy w roku ma też obowiązek dokonać okresowej, wielospecjalistycznej oceny poziomu .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA..

Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxx.

występują kłopoty z utrzymaniem równowagi czy koordynacją ruchową, umożliwienie dziecku zaspokajania naturalnej potrzeby ruchu, wzbogacenie zabaw i ćwiczeń rozwijających równowagę oraz koordynację ruchową.Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia z afazją.. Istotne treści przewodnika zawarto w częściach od III do VII.. Dodano: 15 października 2021.. Zespół dokonujący okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia .Niniejszy arkusz jest formą wsparcia przy przygotowywaniu Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia..

Zawiera wiele zmiennych tak, by każdy mógł wybrać te, które dotyczą danego ucznia.

Zaproponowane arkusze WOPFU i IPET mogą stanowić inspirację dla nauczycieli i specjalistów ze szkół w opracowaniu własnych wzorów tych dokumentów.Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia dotyczy: Dziecko: Tomek, lat 6.. Informacje zebrane od rodzica/opiekunaxxxxxxx jest chłopcem energicznym i pogodnym, bardzo dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej.6.. Wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.. środa, 18 marca 2020 9WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Po drugim okresie roku szkolnego 2019/2020 Imię i nazwisko: .. Protokół z posiedzenia zespołu.. IPET ucznia klasy 4.. Potrzebuje motywacji i zachęty do działania - osiąga .Pakiet "Mowa".. Indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.. Bobolice.Arkusz WOPFU - IPET.. W tym dziale znajdziecie Państwo większość obowiązujących w szkole dokumentów.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA .. Będą one uzależnione od rodzaju dysfunkcji czy zdolności, funkcjonowania dziecka, etapu edukacyjnego - czyli od indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia.. Sprawność fizyczna ucznia .WOPFU jest nierozerwalnie związane z IPET-em (O którym pisałam wcześniej TUTAJ).To połączenie wynika z tego, że bez WOPFU nie możemy stworzyć IPET-u.Musimy w pierwszej kolejności przystąpić do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka na co wskazuje ustawa: "Zespół opracowuje program (IPET) po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia .Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz IPET Obszar funkcjonowaniaOpis funkcjonowania dziecka w danym obszarzePotrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarzeMocne stronySłabe stronyOgólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża)Sprawność rąk ucznia (motoryka mała)Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch .1 Motoryka duża (sprawność fizyczna) Dziecko: porusza się samodzielnie, skacze, biega.. Spotkania zespołu w sprawie ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.. Aleksandra Strońska.. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxxNumer orzeczenia: xx/xxx/xxxxx z dnia xxxxxxxx.. Podstawa opracowania IPET-u: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm .. Kopię dokumentu otrzymałam/em: .. podpis rodzica .. dokumentów (14) Zarządzanie szkołą wymaga płynnego posługiwania się odpowiednimi wzorcami dokumentów, których cechą charakterystyczną jest po pierwsze zgodność z przepisami prawa oświatowego, a po drugie aktualność.. W diagnozie .ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO jest końcowym efektem wielospecjalistycznej diagnozy (psychologicznej, pedagogicznej, lekarskiej), jest podstawą kwalifikacji ucznia do adekwatnej do jego potrzeb i możliwości formy kształcenia, stanowi "punkt wyjścia" w pracy nauczyciela z uczniem i współpracy z jego rodzicami.Zgodnie z § 6 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt