Roczny plan rozwoju nauczyciela

Pobierz

Moderatorzy: -joasia-, kallys, Antonina, Jethro_Tull : Strona 2 z 2 [ 16 posty(ów) ] Idź do strony Poprzednia 1, 2 .Obecny czas: Czw Wrz 23, 2021 8:20 pm: Zobacz posty bez odpowiedzi | Zobacz aktywne tematy.. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu, dyrektor może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu .Roczny Plan Rozwoju .. na rok szkolny 2019/2020 .. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.. Strona główna » Awans zawodowy » Dyplomowanie - i co dalej.. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w tym: a) przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola b) sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków naukiTrudno dziś przewidzieć, ilu nauczycieli zabraknie z tego powodu w przyszłym roku szkolnym, bo ich kontrakty kończą się zwykle 31 sierpnia.. Praca metodą projektu.. Roczny plan pracy szkoły uwzględnia: priorytety MEN na rok szkolny 2021/2022 ,potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci Sposób realizacji Realizatorzy Termin 1..

Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Poznanie procedury awansu zawodowego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego_2021 Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. AutorEfekty podejmowanych działań dla nauczyciela: • Poznanie nowych metody pracy, • Wzbogacenie doświadczenia zawodowego, • Doskonalenie umiejętności prowadzenia dialogu z rodzicem, • Wdrożenie nowych form i metod pracy z dziećmi przedszkolnymi, zróżnicowanymi pod względem wieku,- wzrost efektywności pracy szkoły, doskonalenie i aktualizacja posiadanych kwalifikacji szczególnie pod kątem indywidualizacji nauczania, wspomaganie nauczycieli w uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego, koordynacja pracy wychowawczej i procesu dydaktycznego, propagowanie pracy zespołowej, wymiana doświadczeń i pomysłów wśród nauczycieli,Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.. Skuteczne metody pracy ze współczesnymi uczniami - postmillennialsami.Roczny plan pracy przedszkola, statut przedszkola, regulaminy (RP,RR,bezpieczeństwa, r. korzystania z sali zabaw, r.spacerów i wycieczek ..

Ewaluacja w szkole.Plan rozwoju zawodowego 2.

2.Doskonalenie systemu wychowawczego , wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów.. 3.0 9.2 01 7 Poznanie organizacji i zadań oraz zasad pracy szkoły.. Cele szczegółowe: 1.. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.. Sprawy kadrowe i rozwój zawodowy nauczycieli.. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.. Dodatkowe narzędzia on-line wspierające rozwój rady pedagogicznej, do wykorzystania w szkole i w domu.. Plany .Obecny czas: Pią Gru 10, 2021 1:44 pm: Zobacz posty bez odpowiedzi | Zobacz aktywne tematy.. Strona główna » Awans zawodowy » Dyplomowanie - i co dalej.. Zadania do wykonania Formy do realizacji Termin Sposób dokumentowania 1.. Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 967) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 poz. 1574) Plan działaniaPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Katarzyna XXXX Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Stanowisko: nauczyciel pedagog specjalny Dyrektor przedszkola: XXXX Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r. Cel podstawowy podejmowanego stażu: Uzyskanie w wyniku postępowania .PLAN DZIAŁANIA § 7 ust..

Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i kreatywności dzieci.

Cele stażu: Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela Kontraktowego.. • Gromadziłam dokumentację własnych działań (zaświadczenia, świadectwa, plany, scenariusze zajęć imprez).uczeń - jako podmiot, nauczyciel jako promotor jego rozwoju, szkoła -wspierająca rodziców w wychowaniu dziecka, szkoła - jako wizytówka miejscowości I.. 1.Analiza dokumentów regulujących pracę szkoły.. Organizowanie w każdej sali kącików3 3.. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: • Statut Szkoły, • Roczny plan pracy szkoły- koncepcja pracy szkoły, • Regulamin Rady Pedagogicznej,1.wykorzystanie wiedzy psychologiczno - pedagogicznej w pracyz dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami 2.tworzenie biblioteczkiz zakresu literatury psychologiczno - pedagogicznej3.dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami - brałam aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, …- opracowanie i realizacja rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej, - opracowanie i przygotowanie narzędzi i pomocy do prowadzenia zajęć, - opracowanie semestralnych i rocznych sprawozdań z pracy pedagogicznej.. poz. 2215 z późn.zm.). Stosowanie przez nauczycieli technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz dbałość o własny rozwój w zakresie kompetencji .Plan zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 6/2021 z dnia 30.08.2021r..

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)roczny plan rozwoju nauczyciela.

Plan pracy szkoły, hospitacje.. Opisuje treści i działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, dzięki którym możliwe jest zapewnienie pełnego rozwoju uczniów, zarówno umysłowego jak i moralno - emocjonalnego, a także fizycznego.. 1.Opracowany został przez nauczy-cieli plan pracy szkoły uwzględniają-cy wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów.. W samym środowisku słyszymy jednak, że dla .Systematyczna weryfi-kacja planów.. Powyższy plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.Art.9c ust.3 - plan rozwoju •W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art.9g ust.10 •Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planuroczny plan rozwoju nauczyciela.. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna.. IX - X 2019 Na bieżąco Notatki własne Potwierdzenie dyrektora szkoły 3.- konsultacja planu rozwoju zawodowego oraz jego zatwierdzenie przez opiekuna stażu.. Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej.Rekomendowane ścieżki rozwoju nauczycieli, które mogą stanowić roczny plan doskonalenia.. Zawartość planu Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej.. Nauczyciele analizują mocne i słabe strony planów, dokonują ewaluacji.. Zostały opracowane plany pracy zespołów przedmiotowych.. Dogłębne poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.. Roczny plan pracy uwzględnia ponadto:dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.. Stan aktualny: 100 % nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami, w tym: - kontraktowych - 2 - mianowanych - 1 - dyplomowanych - 15.Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt