Karta charakterystyki co2

Pobierz

Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Mieszanina gazowa MIXON - 1%O2, 3%CO2, 96%Ar Mieszanina gazowa MIXON - 2%O2, 5%CO2, 93%Ar Mieszanina gazowa MIXON - 3%O2, 5%CO2.. Zapytanie.KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania 03-sie-2020 Data aktualizacji 03-sie-2020 Wersja Nr 2.01 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA .. Dwutlenek węgla (CO2) Sucha substancja chemiczna Piana odporna na działanie alkoholu Niewłaściwe środki gaśnicze Brak znanych.Karta Charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830 Acetylen (rozpuszczony) Numer odniesienia: PL-C2H2-001 Data wydania: 05.10.2020 Data weryfikacji: 16.10.2020 Zastępuje wersję z dn.: 25.06.2020 Wersja: 16.0 Niebezpieczeństwo Messer Polska Sp.. ROZCIEŃCZALNIK BENZYNA LAKOWA PROFESSIONAL Data wydania: 28.06.2012 r. Aktualizacja: 14.03.2016 r. Strona/stron: Strona 3 z 21 Wydanie 3 P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,Karta Charakterystyki Preparatu FRESHLINE 30%CO2/N2 Aktualizacja nr: 2 Nie przewracać, trzymać w pozycji pionowej.. Post ępowanie w przypadku po żaru 5.1.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA FIRMY 1.. Zaleca się zbadanie zawartości CO2 przed wejściem do zagrożonego pomieszczenia lub zaopatrzenie się w przenośny detektor CO2..

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące kart charakterystyki, prosimy o kontakt: Karol Małecki.

Okulary ochronne z zabezpieczeniem bocznym (EN 166).. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane :Atmosfery ochronne, wymrażanie, technika laserowa, zabiegi chirurgiczne, przemysł spożywczy, spawanie stali czarnych metodą MAG.. z o.o., ul. Waryńskiego 6, 87-300 Brodnica, tel.+48 604 429 917 Data utworzenia: 15/02/2013 Karta nr 008Wzór chemiczny: CO2 Nr CAS: 124-38-9 Nr WE: 204-696-9 1.2.. 1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Dwutlenek węgla Synonimy: Ditlenek wegla Opis chemiczny Nr WE: 204-696-9 Nr CAS: 124-38-9 Wzór chemiczny CO2 Nr rejestracyjny Wymieniono w załączniku IV / V do REACH .Karta charakterystyki odpowiedni Rozporz ądzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydruku 02.05.2019 Aktualizacja 25.03.2019 (PL) Wersja 1.2 Kalibriergas CH4, C4H10, C3H8, CO2, N2 (Kopie) 000090300108Kalibriergas_PL_PL Strona 3/15 Dodatkowe informacje Mieszanina została zaklasyfikowana jako niebezpieczna w my śl rozporz ądzenia (WE) nr.. - Nieodpowiednie środki ga śnicze : Nie stosowa ć silnego strumienia wody do gaszenia.Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) RAVENOL Bremsenreiniger ..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Hendukol ...Karta Charakterystyki Substancji Chemicznej CO2, Dwutlenek Węgla Dystrybutor: PPHU "DRWĘCA" Sp.

Nie wdychać oparów i mgieł rozpyłowych.. Strona 3 z 17 Nr Indeksu 602-059-00-3 Nr WE 203-696-6 Masa molowa 92,57 g/molKarta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 01.07.2019 Numer wersji 2 Aktualizacja: 01.07.2019 Nazwa handlowa: KLEJ VICOL (ciąg dalszy od strony 1) 49.0.1 * SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy · 4.1. z o. o. ul. Maciejkowicka 30 41-503 ChorzówKARTA CHARAKTERYSTYKI CO2 18 %;Ar 82 % Data Wydania: Data wydania: 16.10.2013 13.06.2017 Wersja: 2.1 Nr karty charakterystyki (SDS): 4/15 SDS_PL - 5.3 Informacje dla straży pożarnej Szczególne procedury gaśnicze: W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.. Data utworzenia : 27.01.2005 Wersja : 2.1 PL / L Karta Nr : 8377 Data aktualizacji : 05.07.2013 strona 3 / 6 8377 / EDV / 05.07.2013 7.2.. W przypadku akumulacji gazu przed wejściem doKARTA CHARAKTERYSTYKI CO2 20 %;O2 80 % Data Wydania: Data wydania: 26.07.2013 23.10.2017 Wersja: 2.0 Nr karty charakterystyki (SDS): 4/15 SDS_PL - Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków: W pomieszczeniach zamkniętych strażacy muszą stosować normalne środkiKarta charakterystyki Ditlenek (Dwutlenek) w ęgla..

Pojemników, które zawierają lub zawierały substancje palne lub wybuchowe nie wolno inertyzować przy pomocy ciekłegoKarty charakterystyki - gazy techniczne.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki .. Dwutlenek węgla (CO2).Karta charakterystyki ARCAL 5, ARCAL MAG, ARCAL Force, AMIX-82%Ar + 18%CO2 Numer odniesienia: 040 ALP Data wydania: 2004-12-15 Data weryfikacji: 2021-01-05 Wersja: 6.0Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830 .. Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Mieszanina gazowa MIX 2 - 2%CO2, 98%Ar Mieszanina gazowa MIX 5 - 5%CO2, 95%Ar Mieszanina gazowa MIX 8 - 8%CO2, 92%Ar Mieszanina gazowa MIX 10 - 10%CO2, 90%ArStrona : 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie poprawione nr : 4 Data : 11 / 8 / 2015 Zast ępuje : 30 / 10 / 2013 R-410A WAG-G1150 SEKCJA 5.. Środki ga śnicze - Odpowiednie środki ga śnicze : Mgła wodna lub drobno rozproszony strumie ń wody.. z o. o. ul.Karta charakterystyki zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmian ą wprowadzon ą rozporz ądzeniem (UE) 2015/830 Tlen Data wydania: 01/04/2015 Zast ępuje: 18/05/2017 Data weryfikacji: 02/10/2018 Wersja: 6.0 Referencja Karty charakterystyki: PL-O2-097A Messer Polska Sp.. Warunki bezpiecznego magazynowania, ł ącznie z informacjami dotycz ącymi wszelkich wzajemnych niezgodno ściKARTA CHARAKTERYSTYKI Dwutlenek w ..

1272 ...Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA (Ciąg dalszy) Patrz również p.8 i 13.

6.4 Odniesienia do innych sekcji: Wchłonąć rozlany produkt za pomocą piasku lub neutralnego absorbentu i przenieść go w bezpieczne miejsce.. Osoby mające kontakt z produktem przeszkolić z zakresu właściwości fizykochemicznych produktu oraz wynikających z nich zagrożeń.Karta charakterystyki odpowiedni Rozporz ądzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydruku 01.09.2018 Aktualizacja 01.09.2018 (PL) Wersja 1.4 Gazu kalibracja; Kalibriergas H2S, CO, CO2, CH4, C3H8, C2H5OH, C6H6, C4H8, C7H8, N2-Bal [skonfigurowany] 000090300105Kalibriergas_PL_PL Strona 3/16 Wskazówki zagro żeń dla niebezpiecze ń zdrowotnych żadneKARTA CHARAKTERYSTYKI Argon sprężony Data Wydania: Data wydania: 16.01.2013 05.06.2017 Wersja: 2.1 Nr karty charakterystyki (SDS): 2/14 SDS_PL - SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami.KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 GRUDZIEŃ 2016 Dwutlenek węgla 1.. Strona 1 z 19 .. Stosować tylko właściwe urządzenia przeznaczone do pracy z produktem.. Opis środków pierwszej pomocy · Wskazówki ogólne: Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie zdjąć.Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik II Aktualizacja / numer wersji: 08.11.2018 / 0007 Zmieniona wersja z dnia / numer wersji: 20.08.2018 / 0006 Obowiązuje od: 08.11.2018 Data druku pdf: 26.08.2019 WD-40 MULTI-USE PRODUCT - [Aerosol]Referencja Karty charakterystyki: PL-N2-089A SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszniany i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Woda, Dwutlenek węgla (CO2), Piana, Suchy proszekKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzenie Komisji 2015/830 z dnia 28 maja 2015r.. Nie używać doKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Numer katalogowy 101692 Nazwa wyrobu 1-Chlorobutan do chromatografii cieczowej LiChrosolv Karty Charakterystyki według numerów katalogowych są dostępne również na stronie ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt