Karta charakterystyki szkolenie

Pobierz

Współpracowałyśmy z.Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej tworzenia kart charakterystyki produktu/surowca w aspekcie rozporządzenia REACH i CLP.. Dokument wystawiany po szkoleniuNa szkoleniu omówimy m.in.: zasady i obowiązki w zakresie przekazywania informacji w łańcuchu dostaw, wymagania dotyczące karty charakterystyki jako najważniejszego dokumentu w łańcuchu dostaw, jakie informacje musi zawierać karta charakterystyki, kiedy ją aktualizować i w jaki sposób przekazywać, kiedy musi zawierać scenariusze narażenia, jak zmienił się format karty od 1 stycznia 2021.Karty charakterystyki to specjalne karty zawierające szczegółowe informacje o produkcie i stanowiące zbiór informacji o właściwościach niebezpiecznych substancji chemicznych.. Celem Karty Charakterystyki jest zapewnienie dostępu do informacji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska pracy oraz pracowników.Karty charakterystyki są dokumentami wystawianymi przed producentów substancji chemicznych, które zostały zaklasyfikowane jako substancje niebezpieczne.. Obowiązek wystawienia karty charakterystyki oraz przekazania jej wraz z substancją wszystkim dystrybutorom i użytkownikom substancji wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1907/2008 , zwanego w skrócie REACH .Firma Doradcza ISOTOP s.c. | Karty charakterystyki, oznakowanie chemikaliów, klasyfikacja chemikaliów, MSDS, porównania międzylaboratoryjne, szkolenia dla laboratoriów..

Tłumaczenie kart charakterystyki na 18 języków.

Przedmiotem szkoleń jest też klasyfikacja CLP czyli klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin chemicznych oraz rejestracja produktów biobójczych.Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się lub chcących zajmować się przygotowaniem kart charakterystyki substancji i mieszanin, do technologów, do producentów i dystrybutorów (importerów) m.in. produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, aerozoli, środków czyszczących i piorących, surowców - półproduktów - komponentów w produktach chemicznych, barwników, pigmentów, klejów, farb, lakierów, impregnatów, produktów biobójczych i wielu innych.To praktyczne szkolenie adresowane jest do osób, które zainteresowane są tematyką sporządzania kart charakterystyki Program 1.. Karta charakterystyki jako najważniejszy dokument przekazywany w łańcuchu dostaw: rozporządzenie zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH (Nr 2020/878) - nowy format karty charakterystyki, okresy przejściowe, od kiedy należy stosować nowy format; prawidłowy identyfikator produktu,Omówienie przykładowych kart charakterystyki lub kart dostarczonych przez uczestników szkolenia - dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii..

do dnia 1 czerwca 2015 r. w karcie charakterystyki można zawrzeć tę klasyfikację ...

Przygotowanie i wprowadzanie istotnych dla działalności .Od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 1 czerwca 2015 r. karty charakterystyki substancji zawierają klasyfikację zgodną z dyrektywą 67/548/EWG i Rozporządzeniem CLP Jeżeli mieszaniny są zaklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem CLP, w okresie od 20.01.2009r.. 9 lat doświadczenia.. Karta charakterystyki, zgodnie z założeniem REACH, jest głównym źródłem informacji o substancjach i mieszaninach przekazywanych w łańcuchu dostaw.. Analiza i identyfikacja chemiczna jest tożsama z określeniem jakim obowiązkom podlega Państwa przedsiębiorstwo w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.. Szkolenie skierowane do Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką związaną z tworzeniem kart charakterystyki produktu/surowca w aspekcie rozporządzenia REACH i CLP.. Świadczenia dodatkowe: Materiały szkoleniowe, certyfikat, serwis kawowy, obiadSzkolenia z zakresu rozporządzenia REACH, dokumentacji dla chemikaliów - karty charakterystyki i scenariusze narażania, klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin - rozporządzenie CLP, ograniczeń i zakazów we wprowadzaniu produktów na teren UE, bezpiecznego obchodzenia się z produktami chemicznymi i zagrożeń jakie stwarzają, wymagań prawnych dla poszczególnych grup produktów, transportu towarów niebezpiecznych, magazynowaniaDlatego też podczas szkolenia bhp tej grupy pracowników należy pamiętać o zapoznaniu pracowników z kartami charakterystyki takich substancji..

"Już od czterech lat aktywnie użytkujemy program do tworzenia kart charakterystyki SBLCore.

Jeżeli odbiorca lub dostawca nie posiada prawidłowo prowadzonej karty charakterystyki substancji może podlegać sankcji podczas kontroli, np. Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego czy .Szkolenie polecamy osobom zajmującym się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach, jak również organom nadzoru.. Jesteśmy firmą konsultingową oferujemy usługi w zakresie doradztwa i szkoleń związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemów Zarządzania zgodnych z wymaganiami .Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki wiedza w pigułce 9 grudnia 2021 r. Koszt uczestnictwa w szkoleniu online: 600 PLN netto Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych, laboratoriach, w przedsiębiorstwach importujących chemikalia, w przedsiębiorstw magazynujących lub .Karta charakterystyki (ang. SDS - safety data sheet, dawniej MSDS - material safety data sheet) to dokument niezbędny przy imporcie jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.Producenci (lub importerzy) mają obowiązek przekazać informacje o substancjach czy mieszaninach chemicznych obecnych w ich produktach wszystkim innym osobom prowadzącym działalność zawodową, np. dostawcom.Karty charakterystyki (SDS/MSDS) i etykiety, dokumenty transportowe, DGD, DGN, Shipper's Declaration..

Program jest przyjemny w obsłudze, pierwsze karty charakterystyki zaczęliśmy tworzyć już po szkoleniu wstępnym.

Konsultacje, dyskusja.. Rejestracja ELDIOM.. Program spodobał się także naszym współpracownikom na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech, w Słowenii i w Serbii.Opracowanie karty charakterystyki.. Metody szkoleniowe: Prezentacja, warsztaty, omawianie przykładów, dyskusjaOpis szkolenia.. Szkolenie skierowane dla podmiotów wprowadzających na rynek unijny wyroby zawierające substancje z listy kandydackiej (substancje SVHC).. Na szkoleniu omówimy m.in. zagadnienia: wymagania w zakresie kart charakterystyki, przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw, procedura uzyskiwania zezwoleń, stosowanie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, nowy system zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie działający od 1 stycznia 2021 roku.Karta Charakterystyki MSDDS jest głównie przeznaczona dla tych firm, które prowadzą działalność, wykorzystując substancje i mieszaniny niebezpieczne.. Zaufaj Ekspertom!Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. jakości, technologów, osób zajmujących się przygotowaniem kart charakterystyki substancji i mieszanin - do producentów i dystrybutorów (importerów) m.in. produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, aerozoli, środków czyszczących i piorących, surowców - półproduktów - komponentów w .Cel szkolenie: Szczegółowe wyjaśnienie podstawowych obowiązków podmiotów biorących udział w obrocie chemikaliami - przede wszystkim tzw. dalszych użytkowników.. Program: - Obowiązujące akty prawne dotyczące kart charakterystyki - Karta charakterystyki - definicje i zastosowanieTemat: Szkolenia REACH, ADR, GHS, karty charakterystyki i inne Jeżeli jesteś producentem lub importerem produktów chemicznych (w szerokim tego słowa znaczeniu) i nie jesteś pewny czy Twoja firma spełnia wymagania rozporządzenia REACH, umowy ADR i innych przepisów krajowych związanych z obrotem produktów chemicznych koniecznie skorzystaj z naszych szkoleń.O szkoleniu.. Natomiast, aby utrwalić najważniejsze informacje, możecie zaproponować pracownikom wypełnienie poniższych ćwiczeń.Karta charakterystyki jak i odpowiednia etykieta jest nieodzownym dokumentem każdej substancji czy też mieszaniny niebezpiecznej.. Ocena prawidłowości przykładowych kart, 5.. Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami oraz zajmujących się sporządzaniem kart charakterystyki wraz z etykietami produktów chemicznych.. Tego typu szkolenie jest kierowane do osób odpowiedzialnych za opis i oznakowanie produktów niebezpiecznych, najczęściej dotyczy to technologów i specjalistów do spraw jakości.O szkoleniu.. Wymagania co do kart charakterystyki opisane są w Tytule IV Informacje w łańcuchu dostaw Rozporządzenia REACH .szkolenie i warsztaty on-line KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z przepisami rozporządzenia 2020/878 17 października 2020r.. Korzyści ze szkolenia: Uporządkowanie wiedzy zakresie oceny kart charakterystyki produktów chemicznych oraz ich etykiet..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt