Zmiana imienia i nazwiska ustawa

Pobierz

Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska jest prowadzone wyłącznie na wniosek strony i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska Wersja strony w formacie XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie Szczegóły.. — zakres podmiotowy ustawy.. Ustawę stosuje się do: 1) obywateli polskich;1.. W Polsce zmianę reguluje ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska ().. Imię nada­je oso­ba zgłasza­ją­ca .Zmiana imienia i nazwiska w prawie polskim.. Przede wszystkim nasze dane osobowe, w tym numer PESEL i dane do korespondencji.Główną przeszkodą, jaką możemy napotkać w procedurze zmiany imienia i nazwiska jest chęć ich zmiany na nazwisko historyczne.. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz.1414 z późn.. Decyzję w sprawie zmiany imienia bądź nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego.. 1 i 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i wpisania na jego podstawie wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia i/lub małżeństwa sporządzonym w .Zasady i tryb, a w szczególności warunki zmiany nazwiska określa ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10)..

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska - 1.

Zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, zwanej dalej "wnioskodawcą".. NADANIE IMIENIA #1 Podstawa prawna.. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Jej zdaniem, obecne przepisy ustawy o zmianie imienia i nazwiska nie wymagają osobistego złożenia wniosku, ponieważ nowelą ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, obowiązującą od 1 .Jak zmienić nazwisko dziecka - uzasadnienie.. Jak określa to ustawa z dn. 17 października 2008 o zmianie imienia i nazwiska, zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów.Obywatel polski, który dokonał zmiany imienia i/lub nazwiska przed organami obcego państwa po dniu 1 lipca 2009 r. może wystąpić o uznanie orzeczenia w tym zakresie na podstawie art. 108 ust.. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463) oraz w rejestrze PESEL, o którym mowa w art.o zmianie imienia i nazwiska.. Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, zwanej dalej "wnioskodawcą".. Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej.Zmiany imienia i nazwiska można dokonać na pisemny wniosek osoby zainteresowanej do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego..

Kategoria sprawy Imiona, nazwiska.

Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.Ustawa o zmianie imienia i nazwiska.. 1 ustawy mają jedynie charakter przykładowy.Wniosek o administracyjną zmianę imienia i nazwiska możesz złożyć jeśli Twoje dane nie zmieniły się w wyniku np. zawarcia małżeństwa lub złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, a mimo to chcesz z pewnych względów zmienić imię lub nazwisko.Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.2020.707 j.t.).. Zmiana imienia lub nazwiska powoduje konieczność naniesienia zmiany do aktu urodzenia i aktu małżeństwa.Zmiana nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców chyba, że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu).Podstawa prawna.. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa..

Zmiana nazwiska wcale nie jest taka łatwa.

O tym jak zmienić imię i nazwisko oraz w jakich sytuacjach zmiana taka jest dopuszczalna, dowiecie się z całkiem odrębnej, stworzonej na podstawy tego zagadnienia ustawy o zmianie imienia i nazwiska ( z dnia 17 października 2008r.).5.. - Akty Prawne.. 2-5 stosuje się odpowiednio.Zmiana imienia i nazwiska.. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka.. inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska, 6. oświadczenie, że w tej samej sprawie nie złożyłeś wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie otrzymałeś już decyzji odmownej.. Należy jednak zaznaczyć, że jest to możliwe jedynie z ważnych powodów.. - Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.. Podanie w tego typu sprawach powinno zawierać kilka elementów.. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.. Przepisy art. 8 zmiana nazwiska dzieci w przypadku zmiany nazwiska rodziców ust.. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga .Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Aby więc udało nam się osiągnąć cel, trzeba znaleźć naprawdę konkretne uzasadnienie.. Nazwisko może być zmienione nie tylko w związku z małżeństwem lub rozwodem..

8 imię lub zmianę pisowni imienia.

2-4 stosuje się odpowiednio.1.. 2 ustawy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska może Pan złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej .. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka.. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, o czym stanowi art. 9 ust.. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: 1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka; 2) na imię lub nazwisko używane;Ustawodawca w sprawach o zmianę imienia lub nazwiska przewidział właściwie niezbędne minimum formalności.. Przepisy art. 8 ust.. #2 Kto może w Polsce nadać imię?. Niektórych przepisów należy także szukać w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (PASC, ).Zgodnie z treścią art. 3 u.z.i.n., zmiana imienia oznacza zmianę na inne 13 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie imienia i nazwiska, Druk sejmowy nr.. Określa ona kto, kiedy i w jaki sposób może w trybie administracyjnym zmienić imię lub nazwisko.. Ustawa określa zasady zmiany imienia lub nazwiska na inne imię lub nazwisko oraz właściwość organów administracji publicznej i tryb postępowania w sprawach zmiany imienia lub nazwiska.. Procedurę zmiany reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska.W dniu 13 czerwca 2009 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414, dalej: nowa ustawa), która zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 2005 r.Zobacz także: Nadanie i zmi­ana nazwiska (zasady, tryb, formy dzi­ała­nia administracji).. Zgodnie z ustawą nie możemy tego zrobić.. Katalog przyczyn uzasadniających zmianę nazwiska jest otwarty, zaś przesłanki wskazane w art. 4 ust.. 1 ustawy.. Mając na uwadze, że przebywa Pan za granicą, pragnę wyjaśnić, iż w myśl art. 10 ust.. Nadanie imienia reg­u­lu­je ustawa z dnia 28 listopa­da 2014 r. — Pra­wo o aktach stanu cywilnego.. Natomiast zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju .Art..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt